Under 35 Architects exhibition 2017 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会

Under 35 Architects exhibition 2017 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会
場所:うめきたSHIP
開催期間:2017/10/20-2017/10/30
Under 35 Architects exhibition 2017
Place:Umekita SHIP
Duration:2017/10/20-2017/10/30