Under 35 Architects exhibition 2012 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会

Under 35 Architects exhibition 2012 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会
場所:ATC
開催期間:2012/9/7-2012/10/6
Under 35 Architects exhibition 2012
Place:ATC
Duration:2012/9/7-2012/10/6